نویسنده = عباس اکبری
نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری

دوره 04، ششم، شهریور 1394، صفحه 45-55

10.22075/aaj.2015.2592

عباس اکبری؛ مبینا زواری


بررسی تکنیک لعاب پاشیده درسفالینه های ایران و چین

دوره 03، چهارم، شهریور 1393، صفحه 5-14

10.22075/aaj.2014.372

احسان هژبری؛ عباس اکبری