نویسنده = محمدصادق میرزاابوالقاسمی
تحول شکل در مهرهای متأخر اسلامی

دوره 03، پنجم، اسفند 1393، صفحه 13-20

10.22075/aaj.2015.417

محمدصادق میرزاابوالقاسمی