کلیدواژه‌ها = قالی
نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری

دوره 04، ششم، شهریور 1394، صفحه 45-55

10.22075/aaj.2015.2592

عباس اکبری؛ مبینا زواری


بررسی نقشمایه های جانوری در قالی ترکمن

دوره 03، چهارم، شهریور 1393، صفحه 39-50

10.22075/aaj.2014.378

فرانک کبیری؛ پریسا امیرحاجلو