دوره و شماره: دوره 3، چهارم، تابستان 1393، صفحه 5-88 
2. بررسی عملکردی سازة آبیِ چغازنبیل

صفحه 15-24

وحید حیدری؛ هومان مقدادیان؛ صادق پرتانی؛ هادی جهان آبادیان؛ بابک امین پور