معاشرت در محلات معاصر ایران برمبنای سبک زندگی اسلامی (نمونه‌ موردی: 3 محله در شهر سنندج)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401

10.22075/aaj.2022.25288.1121

کسری کتاب اللهی؛ آزیتا بلالی اسکوئی؛ مرتضی میرغلامی


تاثیر نقش حقوق مالکیت فکری در خلاقیت طراحان لباس

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401

10.22075/aaj.2023.27937.1161

علیرضا حسین پور کاسگری؛ مریم سیاری